Wzor tablicy dla gminnych punktow info promo programu Czyste Powietrze pion 2 5

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące rozliczenia wniosku "Czyste Powietrze" - wniosek o płatność w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze".

 Dokumenty niezbędne do rozliczenia wniosku:

 1. Adres e-mail,
 2. PESEL wnioskodawcy,
 3. Numer umowy o dofinansowanie, której dotyczy wniosek (jeżeli zawarcie umowy zostało potwierdzone)
 4. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy,
 5. Dokument potwierdzający likwidację/trwałe wyłączenie z użytku źródła ciepła na paliwo stałe - Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali. W uzasadnionych przypadkach, np. trwałego wyłączenia z użytku pieca kaflowego, Beneficjent może udokumentować ten fakt w inny wiarygodny sposób np. dokument trwałego odłączenia źródła ciepła od przewodu kominowego wystawiony przez kominiarza.
 6. Dokumenty zakupu (wystawione na beneficjenta lub wspólnie na beneficjenta i jego małżonka)
  1. przez dokumenty zakupu rozumiane są faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe potwierdzające nabycie materiałów, urządzeń lub usług.
  2. do dofinansowania kwalifikują się koszty zgodne z załącznikiem nr 2, 2a, 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, a także nie wcześniej niż data wskazana w ogłoszeniu o zmianie Programu.
  3. dokumenty zakupu muszą być wystawione imiennie na beneficjenta lub wspólnie na beneficjenta i jego małżonka.
  4. w przypadku przedstawienia do rozliczenia kosztów należących do danej kategorii kosztów kwalifikowanych w ramach jednego wniosku o płatność należy wykazać WSZYSTKIE dokumenty zakupu w ramach tej kategorii. Zgłoszenie ich do rozliczenia w późniejszym wniosku spowoduje, że nie zostaną one zaliczone do kosztów kwalifikowanych.
 7. Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy (jeśli dokument zakupu został opłacony w całości lub części)
 8. Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych w szczególności wymagań dotyczących klasy efektywności energetycznej dla następujących kategorii kosztów: źródła ciepła na paliwo stałe (kocioł na pellet, kocioł zgazowujący drewno), pompy ciepła powietrze/woda, gruntowej pompy ciepła, pompy ciepła powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła olejowego kondensacyjnego, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej (cwu) zakupionej w ramach montażu instalacji cwu.

Dla okien, drzwi i bram garażowych dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.

Certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign), w przypadku zakupu źródła ciepła na paliwo stałe (kocioł na pellet, kocioł zgazowujący drewno).

Certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” wraz z aktualnym numerem certyfikatu, a także wraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat równoważny potwierdzający przeprowadzenie badań zgodnie z normą PN-EN 12975-1 dla kolektorów słonecznych. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 1. Protokół odbioru prac wykonawcy (protokół odbioru montażu źródła ciepła, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonania instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, wykonania przyłącza oraz instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła, protokół odbioru prac w zakresie: ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Uwaga! W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej nie jest wymagane dostarczenie protokołu odbioru prac wykonawcy (załącznik).
 2. Wystawione na Beneficjenta zaświadczenie OSD.
 3. Tabela – kategoria kosztów kwalifikowanych, zawierająca zestawienie wszystkich dokumentów zakupu (załącznik).

 

Złożenie wniosku o płatność możliwe jest dopiero po potwierdzeniu zawarcia umowy i uzyskaniu jej numeru (numer umowy jest przekazywany do Beneficjenta w piśmie informującym o zawarciu umowy)

W przypadku umowy dotacji, wypłata dofinansowania może być zrealizowana maksymalnie w:

 1. trzech częściach (wnioski częściowe i wniosek końcowy) – dla przedsięwzięć realizowanych w ramach poziomu podstawowego i podwyższonego dofinansowania
 2. pięciu częściach (wnioski częściowe i wniosek końcowy) – dla przedsięwzięć realizowanych w ramach poziomu najwyższego dofinansowania

W przypadku składania wniosków częściowych:

 1. W pierwszym składanym wniosku wymagane jest rozliczenie wymiany źródła ciepła oraz potwierdzenie likwidacji/trwałego wyłączenia z użytku wszystkich „starych” źródeł ciepła na paliwo stałe niespełniających warunków Programu.
 2. W ramach jednego wniosku o płatność należy rozliczyć wszystkie koszty należące do danej kategorii kosztów, zgodnej z zakresem rzeczowo – finansowym przedsięwzięcia objętego zawartą umową o dofinasowanie.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:

 1. dla dotacji w ramach poziomu podstawowego i podwyższonego: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 2. dla dotacji w ramach poziomu podwyższonego: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" czynny jest:

 • poniedziałek w godzinach 12:00 – 16:00
 • środa w godzinach 9:00 – 13:00

Wizyta w punkcie może się odbyć pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego:

 • tel. 23/69-33-077 Katarzyna Łosiewcz lub 23/69-33-108 Jadwiga Szymańska, lub mailowego:
 • lub

 

🌳Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich🌳