bench 560435 640Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.


Nie może od tego obowiązku zwolnić właściciela nieruchomości kilkucentymetrowy lub nawet metrowy pas zieleni pomiędzy chodnikiem a granicą nieruchomości, gdyż trudno jest rozdzielić w sensie użytkowym poszczególne elementy chodnika (sączek, zjazd bramowy, którego utrzymanie z ustawy o drogach należy do właściciela).


Obowiązek sprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników wzdłuż posesji mają: współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, zarządzający nieruchomością lub ją użytkujący. Dotyczy to również oczyszczania ze śniegu i lodu chodników, jak również posypywania ich piaskiem w celu zabezpieczenia nawierzchni przed śliskością. Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Śniegu nie można usuwać z chodnika na drogę.


W wypadku incydentu, np. złamania nogi przez przechodnia na oblodzonym chodniku, odpowiedzialność za to ponosi właściciel posesji, na którym spoczywa obowiązek uprzątania danego odcinka, a oprócz odszkodowania poszkodowany może również zażądać zwrotu kosztów leczenia, a nawet renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa.


Mieszkańcy miasta Nasielska, którzy z różnych przyczyn nie mogą się osobiście wywiązać z powyższego obowiązku, mogą zawrzeć umowę z ZGKiM w Nasielsku, ul. Płońska 43 i zlecić odpłatnie utrzymanie chodnika wzdłuż swojej posesji - koszt utrzymania m2 wynosi 1.80 zł brutto.


Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich