180013330 1606288506238037 5670660477197058388 n

Przypominamy Państwu, że od 4 maja 2021 roku rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o dotację do wymiany źródeł ciepła.
Składanie wniosków w punkcie podawczym – parter Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 ( w godzinach urzędowania: poniedziałek 8.00- 17.00, wtorek- czwartek 8.00- 16.00 i w piątek 8.00-15.00).
 
Wnioski można przesłać również pocztą tradycyjną, ale nie liczy się data stempla pocztowego, a data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego – co jest zgodne z zapisami Załącznika do uchwały Nr XXVII/266/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 kwietnia 2021 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nasielsk na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk.
 
Wnioski przed przyjęciem na punkcie podawczym będą weryfikowane pod względem prawidłowości zapisów czy załączników i tylko Wnioskodawca może nanieść jakiekolwiek zmiany!!
 
Przypominamy o oryginalnych załącznikach o wyrażeniu zgody przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości- (załącznik do wniosku) 
O ile będzie wymagane, do wniosku będzie trzeba dołączyć min:
  • pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla budynku, wydane przez Starostę Nowodworskiego, opatrzone klauzulą, że decyzja stała się ostateczna;
  • zaświadczenie wydane przez Starostę Nowodworskiego o braku sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia budowy instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku.
 
Ci z Państwa, którzy stosownych, a wymaganych dokumentów nie posiadają muszą przygotować się na inne terminy. Np. termin na wydanie pozwolenie na budowę to 65 dni, termin wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu wykonania robót budowlanych to 21 dni, a termin wykonania przyłącza gazowego może być nawet bardzo odległy – zależny od spółki gazowej.
Trzeba się też liczyć z kosztami wykonania stosownej dokumentacji projektowej, budowlanej czy instalacji gdyż dotacja obejmuje wyłącznie wymianę źródła ciepła.
 
Do programu nie mogą przystąpić właściciele nowo wybudowanych czy budowanych budynków, gdyż zgodnie z uchwałą antysmogową dla województwa mazowieckiego, od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE).
 
Dotacja przyznawana jest wyłącznie do wymiany, a nie tylko zakupu nowego źródła ciepła. Urządzenie musi być nowe fabrycznie i montowane po raz pierwszy. Przed przyznaniem dotacji oraz przy jej rozliczeniu odbędzie się kontrola na nieruchomości. Na utylizację starego źródła ciepła trzeba będzie posiadać stosowne dowody.
 
Jeżeli wniosek będzie niekompletny wezwiemy Państwa do uzupełnienia w ciągu 7 dni. Jeżeli niektórzy z Państwa którzy nie mają jeszcze nawet przyłącza gazowego, to nie będzie fizycznej możliwości wywiązania się z wezwania. Nie możemy blokować środków na zadania, które może będą realizowane w przyszłości i po to są kolejne terminy naborów.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, trzeba będzie podpisać stosowną umowę i spełnić wszystkie warunki w niej zawarte i dopiero po podpisaniu umowy będzie można zakupić źródło ciepła. Dotacja nie obejmuje zakupionych źródeł ciepła przed podpisaniem umowy. W umowie zostanie określony termin podłączenia nowego źródła ciepła – może być krótszy, ale na pewno nie dłuższy niż DO 30 LISTOPADA 2021 r.