W związku z odwołaniami jakie wpływają do tut. organu od decyzji Burmistrza Nasielska w sprawie ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - w przypadku, gdy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tychże nieruchomości nie zostanie złożona bądź deklaracja będzie złożona niezgodnie z wymogami uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informujemy, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie utrzymuje w mocy decyzje Burmistrza Nasielska. 

Poniżej zamieszczamy treść przykładowej decyzji SKO wraz z jej uzasadnieniem.

pdf  Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie