i

Informujemy,  że właściciele nieruchomości letniskowych zobowiązani są  do wystawienie odpadów w dniu wyznaczonym harmonogramem, przed swoje posesje. Odpady należy zabezpieczyć przed  rozerwaniem przez zwierzęta, np. powiesić na ogrodzeniu lub wyposażyć posesję w altanę śmietnikową z udostępnionym wejściem od strony drogi.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego: https://nasielsk.pl/,  w siedzibie Urzędu Miejskim w Nasielsku oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń.

Zgodnie z §12 i z § 13 Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk (Załącznik do Uchwały Nr XI/106/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019r) w zabudowie letniskowej lub innej wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku odbiór odpadów odbywać się będzie:

a) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane):

- w okresie od 01 kwietnia do 31 października – 2 raz w miesiącu,

- w okresie od 01 listopada do 31  marca – 1 raz w miesiącu.

b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,

- szkło opakowaniowe (butelki i słoiki), papier i tektura – 1 raz na 2 miesiące.

      Pozostawienie odpadów w innych miejscach niż przy swojej posesji będzie podlegało karze, przypominamy, że miejsca publiczne posiadają monitoring i porzucenie odpadów w większości przypadków nie jest bezkarne.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich