informacja srow www Podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie  oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o której mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej "Projektem", i rozpoczęciem konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

Uwagi do Projektu można składać do dnia 22 grudnia 2021 r.

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich