Obwieszczenie Burmistrza Nasielska

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016r., poz. 353 ze zm.) Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o przystąpieniu do udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji.

 

pdf   Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 26 czerwca 2017 r.