informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. pn. „Przebudowa koryta rzeki Nasielnej w km 14+800 do 14+960 o długości 160 mb w Nasielsku, gm. Nasielsk, powiat nowodworski, woj. mazowieckie na terenie działek nr ewid.: 1040, 1041/2, 631/1, obręb 1 Miasto Nasielsk, jednostka ewidencyjna 141404_4 Nasielsk miasto”.

pdf   Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 02 sierpnia 2019 r., znak: ŚROW.6220.19.2019.13.MK dot. zmiany terminu wydania postanowienia w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddzia,ływania na środowisko