informacja1Burmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2019r., wydana została decyzja Nr 33/2019 znak: ŚROW.6220.47.2018.IB.17 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbiórka istniejącego podziemnego zbiornika magazynowego gazu propan-butan o pojemności 50 m3 i budowie podziemnego zbiornika magazynowego gazu propan-butan o pojemności 50 m3 na działce o nr ewid. 2595/4 obręb ewidencyjny 141404_4.0001 położonej w Nasielsku przy ul. Elektronowej.

pdf   Decyzja Nr 33/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.