Drukuj

informacja1W związku  z przystąpieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, Burmistrz Nasielska informuje, że zamierza wystąpić do w/w Funduszu z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania na odbiór, złożonych luzem na posesjach wyrobów zawierających azbest (głównie płyt eternitowych).


Wnioski o udzielenie dotacji  należy składać na formularzu wniosku (wraz z załącznikami) w terminie do 05 lipca 2019 r. – termin może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od ogłoszenia naboru przez WFOŚiGW.
Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Nasielsku  – II piętro, pokój nr 206 oraz na stronie internetowej www.nasielsk.pl.
Informacje dotyczące programu można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, II piętro, pokój nr 206 lub pod numerem telefonu (23) 69 33 101.

Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

pdf   Wniosek o usunięcie azbestu