W dniu 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl został uruchomiony specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań/typu operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020 są zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawców zadań przewidzianych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji tj. wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzń.

W celu uzyskania loginu i hasła należy złożyć Wniosek o nadanie uprawnień do portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl, udostępniony jest w centrali ARiMR, siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR) w przypadku producentów rolnych do biur powiatowych lub oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę wnioskodawcy. Wnioski o nadanie uprawnień do ww. Portalu mogą składać jedynie podmioty posiadające numer identyfikacyjny producenta nadany przez ARiMR lub też ewentualnie podmioty, które ubiegają się o nadanie ww. numeru identyfikacyjnego (w tej sytuacji do wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń należy załączyć kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów złożonego do właściwego biura powiatowego).

Wniosek można składać przez cały rok kalendarzowy.

pdfWniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa