Drukuj

informacjaNowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która weszła w życie 6 września 2019 roku na każdego właściciela nieruchomości, zarówno zamieszkałej, niezamieszkałej oraz letniskowej, nałożyła obowiązek segregowania odpadów.

 

Wobec powyższego wszyscy właściciele nieruchomości, którzy dotychczas mieli złożoną deklarację o przekazywaniu odpadów zmieszanych – czyli bez segregacji – są zobowiązani złożyć nową deklarację.

Nową deklarację muszą złożyć również ci mieszkańcy, którzy chcą obniżyć opłatę za odbiór odpadów o 10%, w przypadku zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie.

Przypominamy, bioodpady to:

Czas na złożenie deklaracji jest do 10 lutego 2020 roku dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych.

Do deklaracji należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkałych (może być mniejsza lub większa niż liczba osób zameldowanych). Należy pamiętać, że w stosunku do każdej deklaracji Urząd może prowadzić czynności sprawdzające.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła min. zmiany:
👉Zmienia się termin składania nowych deklaracji.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (poprzednio 14 dni od daty zmiany).
👉Brak możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny.
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.


UWAGA!
👉W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości jednorodzinnej zamieszkują dwie lub więcej rodzin, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości, który w imieniu wszystkich mieszkańców musi złożyć jedną deklarację – nie ma możliwości złożenia dwóch lub więcej odrębnych deklaracji z podziałem na gospodarstwa domowe.

👉 Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np. szkoły, przedszkola, sklepy zakłady pracy) powinni złożyć deklarację jak najszybciej żeby ustalić objętość przekazywanych odpadów oraz częstotliwości odbioru.

Link do wzoru deklaracji: Deklaracja od 01 styczeń 2020

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich