petals g90428c05a 640W związku z wybudowaniem oraz oddaniem do użytkowania sieci kanalizacyjnej w Nasielsku ul. Ogrodowa, ul. Jaworowa, ul. Cisowa, ul. Sosnowa, ul. Sadowa, ul. Gajowa, ul. Grabowa, ul. Leśna, Burmistrz Nasielska informuje, że właściciele nieruchomości mają obowiązek na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2021 rok, poz. 888 ze zm.) podłączenia nieruchomości do sieci sanitarnej.

Jedynym przypadkiem zwalniającym z tego obowiązku jest posiadanie wcześniej wybudowanej oczyszczalni przydomowej.
W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o niezwłoczne podjęcie czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
Przyłączenia można dokonać we własnym zakresie zgodnie ze sztuką budowlaną lub na Państwa zlecenie może dokonać tego Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, ul Płońska 43 (tel. 23 69 12 364). W przypadku wykonania przyłączenia we własnym zakresie należy zgłosić się natychmiast do ZGKiM w celu podpisania umowy.
W przypadku niewykonania obowiązku, od 1 czerwca br. zostaną wszczęte postępowania administracyjne. Informacje na temat przyłączeń możecie Państwo uzyskać w ZGKiM (Wydział Wodociągów i Kanalizacji tel. 23 69 12 364 wew. 139 lub 143).


🌳Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich🌳