petals 1615849 1280W związku z wybudowaniem oraz oddaniem do użytkowania sieci kanalizacyjnej w centrum Nasielska, Burmistrz Nasielska informuje, że właściciele nieruchomości mają obowiązek na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 rok, poz. 1454 ze zm.) podłączenia nieruchomości do sieci sanitarnej. Jedynym przypadkiem zwalniającym z tego obowiązku jest posiadanie wcześniej wybudowanej oczyszczalni przydomowej.

 

W związku z tym prosimy mieszkańców o niezwłoczne podjęcie czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.


Przyłączenia można dokonać we własnym zakresie lub na Państwa zlecenie może dokonać tego Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, ul Płońska 43 (Tel. 23 69 12 364). W przypadku wykonania przyłączenia we własnym zakresie należy zgłosić się natychmiast do ZGKiM w celu podpisania umowy.


W przypadku niewykonania obowiązku, od 1 sierpnia br. zostaną wszczęte postępowania administracyjne, a w przypadku niewykonania decyzji postępowania egzekucyjne.
Informacje na temat przyłączeń możecie Państwo uzyskać w ZGKiM ( Wydział Wodociągów i Kanalizacji tel. 23 69 12 364 wew. 143).

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich