informacjaSzanowni Państwo, żeby Państwa uspokoić i po raz kolejny zapewnić, że wysypisko odpadów w Jaskółowie nie powstanie przytaczamy stan prawny.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest tak naprawdę decyzją najtrudniejszą do uzyskania, głównie z uwagi na konieczność uzyskania opinii i uzgodnień organów zewnętrznych, które wymagają chociażby czasu, ale nie wyłącza to obowiązku spełnienia wielu innych przepisów szczególnych i obowiązku uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnień.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach mówi tylko, że przy spełnieniu określonych warunków, inwestycja nie wpłynie ponadnormatywnie na środowisko naturalne. Żeby uzyskać decyzję środowiskową nie trzeba być nawet właścicielem nieruchomości, na której być może coś będę chciał wybudować, przebudować, rozbudować, nadbudować lub zmienić sposób użytkowania. Dotyczy to również wyłącznie przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.


Nie ma również dowolności w odmowie wydania takowej decyzji, jasno zostało to określone w ustawie:
organ może odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jedynie w przypadku:
1. niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (art. 80 ust. 2 ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);
2. odmowy uzgodnienia warunków realizacji bądź wydania negatywnej opinii, przez organy o których mowa w art. 77 ust. 1 ww. ustawy;
3. braku zgody wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany, jeżeli z oceny oddziaływania na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w innym wariancie (art. 81 ust. 1 ww. ustawy);
4. gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, a za realizacją przedsięwzięcia nie przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym i brak jest rozwiązań alternatywnych (art. 81 ust. 2 ww. ustawy);
5. jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 81 ust. 3 ww. ustawy).

Co zaś się tyczy zatwierdzenia przez Marszałka Województwa dokumentacji hydrogeologicznej, to nie świadczy, że warunki dla lokalizacji składowiska odpadów w tym terenie są spełnione. Świadczy to wyłącznie, że dokumentacja ta została sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w §2, 12 i 15 Rozporządzenia Ministra Środowiska  dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033). Mówiąc obrazowo jak inwestor przeprowadzi badania hydrogeologiczne na terenie np. Kampinowskiego Parku Narodowego, a będzie ona wykonana zgodnie z ww. rozporządzeniem to marszałek taką dokumentację zatwierdzi w formie decyzji, ale to nie znaczy, że inwestycja jakakolwiek tam powstanie.
Ponadto podkreślić należy, ze wysypisko w Jaskółowie, ani instalacja do przetwarzania odpadów zielonych nie były wpisane ani w starym, ani nie są wpisane w nowym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 2024 (WPGO). Co podkreślił Wojewoda Mazowiecki w decyzji z dnia 6 sierpnia 2018 r. Nr 335/I/2018, utrzymującej w całości zaskarżoną decyzję Starosty Nowodworskiego Nr 38/2018 z dnia 29 marca 2018 r.
„Przepis ten w sposób jednoznaczny nakłada na organy administracji publicznej konieczność podjęcia określonych ustawowo działań, co w połączeniu z art. 127 tejże ustawy przesądziło o konieczności wydania przez organ administracji architektoniczno decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę”.

Ponadto Wojewoda Mazowiecki w swojej decyzji  z dnia 6 sierpnia 2018 r. Nr 335/I/2018 zawarł zapis:   „Wskazać również należy, iż w decyzji Nr 26/2012 z dnia 26 września 2012 r. znak: ŚROW.6220.13.31.2011.2012, Burmistrz Nasielska nałożył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postepowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wskazać należy, iż obowiązek ten nie został spełniony na etapie postępowania przed organem I instancji”.