petals 1615849 1280W związku z wybudowaniem oraz oddaniem do użytkowania sieci kanalizacyjnej w centrum Nasielska, Burmistrz Nasielska informuje, że właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci ogólnospławnej. Jedynym przypadkiem zwalniającym z tego obowiązku jest posiadanie wcześniej wybudowanej oczyszczalni przydomowej.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, burmistrz wydaje decyzję nakazującą zrealizowanie obowiązku.

W myśl ww. ustawy pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Przyłączenia można dokonać we własnym zakresie lub na Państwa zlecenie może dokonać tego Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, ul Płońska 43. W przypadku wykonania przyłączenia we własnym zakresie należy zgłosić się natychmiast do ZGKiM w celu podpisania umowy.

Informacje na temat przyłączeń możecie Państwo uzyskać w ZGKiM ( Wydział Wodociągów i Kanalizacji tel. 23 69 12 364 wew. 143).


Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich