informacja1Burmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2177 znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa rozlewni gazu zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 320/17, 366/9, 333/1, 334/2 w miejscowości Pieścirogi Stare, gmina Nasielsk”.