informacja1Burmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2220 znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch farm fotowoltaicznych Kątne I i Kątne II o mocy do 1 MW każda na działce o nr ewid. 151, obręb 0017 Kątne, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.