ikona

Na podstawie § 13 ust. 3 w zw. z ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 697) i zarządzeniem nr 39/20 Burmistrza Nasielska z dnia 13 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia dostępności Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku dla obywateli informujemy, że od dnia 27 kwietnia br w celu zapewnienia pomocy obywatelom dopuszcza się możliwość bezpośredniego załatwienia spraw w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:

  • Spraw komunalnych – wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagające osobistego stawiennictwa;
  • Ochrony środowiska, w tym dotyczące :
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
    na środowisko
  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów wydanej na podstawie ustawy z dnia
    16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020r., poz. 55 ze zm.)

Osoby, uczestniczące w prowadzeniu postępowań administracyjnych z ww. zakresów, będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie tel. 23 69 33 101, 69 33 108, 69 33 077 lub drogą elektroniczną na adres .

W przypadku większej liczby Interesantów wnoszących o dostęp do akt sprawy czy dokonania czynności w ramach udziału społeczeństwa, czynności te będą podejmowane w terminach wynikających z kolejności zgłoszeń oraz możliwości technicznych i warunków lokalowych.

W przypadkach niewymagających osobistego stawiennictwa, rekomendujemy korzystanie z innych form komunikacji z urzędem: wykorzystanie platformy ePUAP (adres skrytki: /umnasielsk/Skrytka lub /umnasielsk/SkrytkaESP), poczty elektronicznej i innych form dostarczania przesyłek (np. za pośrednictwem operatora pocztowego).

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich