logo odpadyOd nowego 2020 roku zmianie ulega częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych - tylko z nieruchomości jednorodzinnych.

 

➡️Częstotliwość odbioru plastiku ulega zmianie - jeden raz w miesiącu.

➡️Odbiór szkła i papieru odbywać się będzie nie co miesiąc jak dotychczas, ale jeden raz na dwa miesiące.


➡️Obecnie praktyka pokazywała, że z budynków jednorodzinnych papieru jest bardzo mało, albo wcale nie jest przekazywany. Co zaś się tyczy szkła, to najczęściej przekazywany było w niepełnych workach, a za worki płacimy niemałą kwotę w skali roku.


➡️Odpady segregowane (plastik, szkło, papier), tak jak dotychczas można w nieograniczonej ilości, w ramach złożonej deklaracji, dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nasielsku, przy ul. Płońskiej 43 – czynny od wtorku do soboty (włącznie) od godz. 7:00 – 15:00.


➡️Ze względu na koszty worków ograniczyliśmy ich ilość dostarczanych mieszkańcom w ramach złożonej deklaracji.
Na miesiąc na gospodarstwo domowe będzie można otrzymać trzy worki na plastik i po dwa na szkło i na papier. Większe ilości trzeba będzie zakupić na własny koszt. Dopuściliśmy też sporadycznie inne kolory worków pod warunkiem ich opisania - jaka zawartość.


➡️Budynki jednorodzinne, które nie będą zagospodarowywały odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie będą ponosiły wyższe opłaty za odbiór odpadów i we własnym zakresie będą musiały kupić worki brązowe na te odpady.


➡️Novum w odpadach na 2020 rok, jest to, że na posesjach wielolokalowych ustawione zostaną pojemniki na odpady biodegradowalne, a w razie potrzeby na posesjach budynków wielolokalowych zostaną również ustawione metalowe pojemniki na popiół.


➡️Właściciele budynków jednorodzinnych również będą zmuszeni segregować popiół i przekazywać go w pojemnikach metalowych, w które wyposażą nieruchomość na własny koszt.


Wszyscy właściciele mają obowiązek zbierania w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów komunalnych:
🔷papier,
🔷tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
🔷szkło,
🔷bioodpady,
🔷odpady niebezpieczne,
🔷przeterminowane leki i chemikalia,
🔷odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (odpady te będzie można przekazać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nasielsku, przy ul. Płońskiej 43 – czynny od wtorku do soboty (włącznie) od godz. 7:00 – 15:00
🔴zużytych baterii i akumulatorów,
🔴zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
🔴mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
🔴zużytych opon,
🔴odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
🔴odpadów tekstyliów i odzieży,
🔴popiołu i żużla.

Kompostowania we własnym zakresie powstających na nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku braku możliwości technicznych zbieranie do odpowiednio oznakowanych pojemników lub worków i przekazywanie przedsiębiorcy zajmującemu się ich odbiorem lub dostarczenie na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych niestanowiących odpadów komunalnych w odrębnych pojemnikach lub kontenerach w sposób niepowodujący pylenia i usuwanie na bieżąco zgodnie z ustaleniami z podmiotami posiadającymi zezwolenie na odbiór określonego rodzaju odpadów lub posiadającego zezwolenie na zagospodarowanie tej kategorii odpadów. Każdy plac budowy powinien być zaopatrzony w pojemniki na odpady komunalne - tyczy to również remontów.

W celu zachowania zasad segregacji należy:

do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki PAPIERU

należy wrzucać:
🔵opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
🔵katalogi, ulotki, prospekty
🔵gazety i czasopisma
🔵papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
🔵zeszyty i książki
🔵papier pakowy
🔵torby i worki papierowe


nie należy wrzucać:
🔴ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
🔴papieru lakierowanego i powleczonego folią
🔴papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
🔴kartonów po mleku i napojach
🔴papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
🔴tapet
🔴pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
🔴zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
🔴ubrań

do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki SZKŁA


należy wrzucać:
🍀butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
🍀szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)


nie należy wrzucać:
🔴ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
🔴szkła okularowego
🔴szkła żaroodpornego
🔴zniczy z zawartością wosku
🔴żarówek i świetlówek
🔴reflektorów
🔴opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
🔴luster
🔴szyb okiennych i zbrojonych
🔴monitorów i lamp telewizyjnych
🔴termometrów i strzykawek

do pojemników przeznaczonych do selektywnej ZBIÓRKI TWORZYWA SZTUCZNEGO, METALU
I OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH


należy wrzucać:
👉odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
👉nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
👉plastikowe opakowania po produktach spożywczych
👉opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
👉opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
👉plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
👉aluminiowe puszki po napojach i sokach
👉puszki po konserwach
👉folię aluminiową
👉metale kolorowe
👉kapsle, zakrętki od słoików


nie należy wrzucać:
🔴butelek i pojemników z zawartością
🔴plastikowych zabawek
🔴opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
🔴opakowań po olejach silnikowych
🔴części samochodowych
🔴zużytych baterii i akumulatorów
🔴puszek i pojemników po farbach i lakierach
🔴zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

do pojemników przeznaczonych na ODPADY BIODEGRADOWALNE


należy wrzucać:
🌳odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
🌳gałęzie drzew i krzewów
🌳skoszoną trawę, liście, kwiaty
🌳trociny i korę drzew
🌳niezaimpregnowane drewno
🌳resztki jedzenia


nie należy wrzucać:
🔴kości zwierząt
🔴oleju jadalnego
🔴odchodów zwierząt
🔴popiołu z węgla kamiennego
🔴leków
🔴drewna impregnowanego
🔴płyt wiórowych i pilśniowych MDF
🔴ziemi i kamieni
🔴innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

do pojemników na POPIÓŁ

należy wrzucać:
🌑popiół i żużel (odbiór – 1 raz w miesiącu w od 01 listopada do 30 kwietnia).

Ustalono następujące wymogi czystości asortymentowej selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

a) w zabudowie jednorodzinnej nie mniej niż 95% masy frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika lub worka,
b) w zabudowie wielorodzinnej nie mniej niż 80% masy frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika lub worka.

❗W przypadku niedotrzymania ustalonego minimalnego poziomu czystości asortymentowej selektywnie zebranych odpadów komunalnych naliczona zostanie czterokrotnie wyższa stawka od osoby niż za odbiór odpadów segregowanych.

W przypadku gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.


Ustalono roczny limit odbieranych odpadów z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi ( dostarczane we własnym zakresie do PSZOK), w ilościach:


a) meble i inne odpady wielkogabarytowe do 100 kg z gospodarstwa domowego,
b) opony w ilości 4 szt. z gospodarstwa domowego,
c) odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości do 200 kg z gospodarstwa domowego.

O wysokości stawek opłat za odpady w 2020 roku, i kto będzie zobowiązany złożyć nową deklarację i w jakim czasie poinformujemy w późniejszym terminie. Wszelkie informacje dotyczące systemu będą udostępniane na Facebooku i na stronie internetowej: www.nasielsk.pl

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich