Burmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 04 lipca 2018r., wydana została decyzja Nr 48/2018 znak ŚROW.6220.4.2018.IB.27 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia już zrealizowanego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W na odcinku 2310m”.

Z materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój 206 – poniedziałki w godzinach 800 – 1700, wtorek, środa czwartek w godzinach 800 – 1600 i piątek w godzinach 800 – 1500.

 

pdf Decyzja 48/2018