SKM C454e19091712480 0001

Sprzątanie świata - Polska 2019

20-22 września 

"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

     W terminie 20-22 września odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019”. Tegoroczne hasło akcji brzmi "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

indeks Burmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2295  znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia . „Budowa instalacji  fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 37 obręb ewidencyjny Pianowo Bargły położonej w gminie Nasielsk” oraz pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/wniosek_pianowo_dz.18.pdf znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia . „Budowa instalacji  fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 18 obręb ewidencyjny Pianowo Bargły położonej w gminie Nasielsk”.

informacja1Burmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2019 r., wydana została decyzja Nr 42/2019 znak: ŚROW.6220.48.2018.IB.20 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy znamionowej nie wyższej niż 3 MW” zlokalizowanej na działce 34/3 obręb Popowo Borowe.

informacja1Szanowni Mieszkańcy,
Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nasielsk”. Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie poprzez wypełnienie ankiety.

informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów wraz z budową nowej wiaty o konstrukcji stalowej przy ul. Elektronowej w Nasielsku na działkach nr ewid. 2595/19; 2595/20; 2595/6; 2595/15; 2595/16; 2595/9; 2595/10; 2595/12; 2595/17; 2595/18; 2595/14 w celu konfekcjonowania lakierów do paznokci.

 

 

pdf  Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 20 sierpnia 2019 r. znak: ŚROW.6220.25.2018.IB.51
 pdf Decyzja Nr 40/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. znak: ŚROW.6220.25.2018.IB.50 cz. 1
pdf Decyzja Nr 40/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. znak: ŚROW.6220.25.2018.IB.50 cz. 2
pdf Decyzja Nr 40/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. znak: ŚROW.6220.25.2018.IB.50 cz. 3