informacjaSzanowni Państwo, żeby Państwa uspokoić i po raz kolejny zapewnić, że wysypisko odpadów w Jaskółowie nie powstanie przytaczamy stan prawny.

informacjaW dniu 16.01.2012 roku do Urzędu Miasta w Nasielsku wpłynęło zawiadomienie z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie nielegalnej wycinki drzew.

W dniu 01.02.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz wyznaczenie  wizji w terenie w dniu 15.02.2012 r. W skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu) nie było możliwości odnalezienia pni ściętych drzew oraz pobrania próbek poprzecznego przekroju usuniętych drzew.

Postanowieniem z dnia 08.02.2012 r. Burmistrz Nasielska postanowił dopuścić jako dowód opinię biegłego rzeczoznawcy w zakresie ,,uprawa i ochrona drzew”.

W dniu 30.03.2012 r. wyznaczono kolejną wizję w dniu 05.04.2012 r. W dniu 02.04.2012 r. zleceniem nr 63/12 Burmistrz Nasielska powierzył firmie Aspiracje Ogrodowe mgr inż. Jan Szymański DRZEWA ZIELEŃ z Raszyn Rybie (rzeczoznawca Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew)  zebranie materiału dowodowego w powyższej sprawie. W międzyczasie przesłuchano kilku mieszkańców, którzy dokonywali wycinki drzew za przyzwoleniem właściciela działek w Jaskółowie - wskazywali, że nie pamiętają dobrze, ale wycinali w sierpniu, listopadzie, grudniu 2011 roku.

Decyzją z dnia 28.06.2012 r. znak sprawy: ŚROW.6132.01.21.2012.RW Burmistrz Nasielska orzeka wymierzyć administracyjną karę pieniężną w wysokości 236 714,36zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych i trzydzieści sześć groszy) z działek o nr ewid. 380, 381, 395, 398 w miejscowości Jaskółowo. W uzasadnieniu wskazano, że drzewa usuwane były w miesiącach od sierpnia 2011 roku do grudnia 2011 roku.

W dniu 16 lipca 2012 r. wpłynęło odwołanie od Decyzji z dnia 28.06.2012 (doręczonej stronie w dniu 03.07.2012 r.)

Decyzją z dnia 24.04.2014 r. znak: KOAi2766/Os/12 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy. Właściciel działek od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Postanowieniem z dnia 11.07.2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W dniu 28.10.2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę właściciela działek, na których dokonano nielegalnej wycinki. 16 grudnia 2014 roku właściciel działek zaskarżył wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Postanowieniem z dnia 30.08.2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji.

W dniu 9.11.2016 r. wyrokiem sygn. akt II OSK 264/15 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Nasielska.

Co do zarzutów o nieodwołanie się Burmistrza Nasielska od Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wyjaśniam:

Od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie  z dnia 9.11.2016 r., sygn. akt II OSK 264/15  nie  przysługiwało ani Ministrowi Sprawiedliwości, ani żadnemu innemu podmiotowi prawo do wniesienia rewizji nadzwyczajnej. Aktualnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa nie przewidują takiej instytucji prawnej jak rewizja nadzwyczajna od  wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego.  Stąd też do Ministra Sprawiedliwości taki wniosek nie był nigdy  składany z uwagi na jego bezprzedmiotowość.
Tytułem dodatkowego wyjaśnienia należy wskazać, że instytucja  rewizji nadzwyczajnej istniała przed laty, a mianowicie do roku 2002,  kiedy to zmienił się ustrój sądownictwa sądowoadministracyjnego z jednoinstancyjnego na dwuinstancyjne.
Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewidują obecnie instytucję stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, lecz zgodnie z art. 285a § 3 tej ustawy  od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego skarga nie przysługuje, z wyjątkiem gdy niezgodność z prawem wynika z rażącego naruszenia norm prawa Unii  Europejskiej. W rozpatrywanej sprawie przepisy prawa Unii Europejskiej
nie miały zastosowania.
Ponadto, zgodnie z art. 89 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody nie wszczyna się postępowania w sprawie wymierzenia  administracyjnej kary pieniężnej, a postępowanie wszczęte w tej  sprawie umarza się, jeżeli od końca roku, w którym usunięto lub zniszczono drzewo lub krzew albo uszkodzono drzewo, upłynęło 5 lat.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

znak stopNa pierwszym miejscu należy tu przytoczyć art. 127 ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018 r. poz. 992 ze zm., t.j.): Pozwolenie na budowę składowiska odpadów.
W przypadku gdy budowa składowiska odpadów nie jest określona w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę składowiska odpadów odmawia wydania tego pozwolenia.

informacjaObwieszczenia Burmistrza Nasielska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku 13805m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk”.

informacjaObwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 20 września 2018 r., znak: ŚROW.6220.25.2018.IB.10, w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów przy ul. Elektronowej w Nasielsku na działkach nr ewid. 2595/19; 2595/20; 2595/6; 2595/15; 2595/16; 2595/9; 2595/10; 2595/12; 2595/17; 2595/18; 2595/14 w celu konfekcjonowania lakierów do paznokci.