i

W toku postępowania administracyjnego są następujące sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

  1. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy znamionowej nie wyższej niż 3MW (działka nr ewid. 34/1 Popowo Borowe) – nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Raport jest w trakcie uzgadniania.
  2. Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej „Kątne” o mocy wytwórczej do 1 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą (działka nr ewid. 11 Kątne) – wszczęto postępowanie administracyjne, przekazano dokumenty do zaopiniowania, przesunięto termin wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do dnia 31 maja 2019 r., uzyskano opinię RDOŚ – nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, PPIS – stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, PG Wody Polskie – wezwały do uzupełnienia braków,
  3. Budowa farmy fotowoltaicznej „Jackowo Dworskie I” o mocy do 1,0 MW w miejscowości Jackowo Dworskie (działka nr ewid. 147, obręb 0014 Jackowo Dworskie – wszczęto postępowanie administracyjne, przekazano dokumenty do zaopiniowania, PPIS – stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  4. „Budowa i eksploatacja instalacja elektrowni fotowoltaicznej „PNIEWO” o mocy do 1 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce 65 oraz 67 obręb Pniewo wszczęto postępowanie administracyjne, przekazano dokumenty do zaopiniowania
  5. „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych „DĘBINKI 1” oraz „DĘBINKI 2” o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce 23 oraz 24/2 obręb Dębinki wszczęto postępowanie administracyjne, przekazano dokumenty do zaopiniowania do właściwych organów.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich