i

Zgodnie z Uchwałą NR XI/107/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019 r.:
w zabudowie letniskowej lub innej wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku odbiór odpadów odbywać się będzie:
1. odpady komunalne zmieszane (niesegregowane):
- w okresie od 01 kwietnia do 31 października - 2 razy w miesiącu
- w okresie od 01 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu
2. odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:
- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu;

- szkło opakowaniowe (butelki i słoiki), papier i tektura -  1 raz na 2 miesiące;

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/106/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019 r.:
w przypadku gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim udostępnieniem wejścia od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/122/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 grudnia 2019 r.:
w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ustala się roczną zryczałtowaną stawkę opłaty jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 169,00 zł.

W przypadku braku złożenia deklaracji z urzędu decyzją administracyjną zostanie nałożona opłata w wysokości 338,00 zł.

Opłaty należy składać bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy w terminie do 15 listopada każdego roku, za dany rok kalendarzowy.

Kontakt w sprawie opłat tel.: 23 69 33 103
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel.: 23 69 33 077, mail: