Informujemy, iż Uchwała nr XLIII/348/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 r. zmienia Uchwałę nr XXX/239/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Zgodnie z powyższymi zmianami mieszkańcy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych za odbiór odpadów od stycznia 2018 roku, bez względu na ilość wyprodukowanych odpadów, poniosą opłatę w wysokości:

 • 9,00 zł/osobę – w przypadku segregowania odpadów,
 • 18,00 zł/osobę – w przypadku braku segregacji.

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY NIE ZOBOWIĄZUJE DO SKŁADANIA NOWEJ DEKLARACJI O GOSPODAROWANIU ODPADAMI.

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (budynki użyteczności publicznej, sklepy, zakłady pracy), które są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

 • o pojemności 120 l – w wysokości – 20,00 zł,
 • o pojemności 240 l – w wysokości – 30,00 zł,
 • o pojemności 1100 l – w wysokości – 85,00 zł.

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (budynki użyteczności publicznej, sklepy, zakłady pracy), które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

 • o pojemności 120 l – w wysokości – 25,00 zł,
 • o pojemności 240 l – w wysokości – 35,00 zł,
 • o pojemności 1100 l – w wysokości – 100,00 zł.

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 • 140,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 175,00 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

ZASADY UISZCZANIA OPŁAT

 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać wyłącznie na indywidualny numer konta, który jest przypisany i wysyłany droga pocztową do osoby składającej deklarację.
 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić należy bez wezwania, w kwocie wynikającej ze złożonej deklaracji w terminach:
  1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości mieszanych, położonych na obszarze Gminy Nasielsk
  a. miesięcznie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty (tj. za styczeń – do 15 lutego danego roku, za luty – do 15 marca danego roku, itd.).
  b. dopuszcza się możliwość wnoszenia kilku opłat (w ramach roku kalendarzowego) ze wskazaniem w tytule płatności za jaki okres opłaty są wnoszone (np. opłata za śmieci I-III danego roku).
  2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku – jednorazowo do dnia 15 listopada za dany rok  kalendarzowy.

Nie wniesienie opłaty w wyżej wymienionych terminach skutkować będzie naliczeniem odsetek.

Opłatę można wnieść bezgotówkowo przelewem lub gotówkowo na poczcie, w banku lub  w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 (parter). Kasa czynna w godz. 8.00 - 15.00.

Informacje szczegółowe w sprawie płatności można uzyskać pod telefonem 23 693 31 03.

Termin składania pierwszej deklaracji: Właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Termin składania deklaracji zmieniającej: Właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości (np. w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości).

Deklarację można pobrać ze strony internetowej oraz w Urzędzie Miejskim (II piętro, pokój 201).

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW STYCZEŃ-CZERWIEC 2018

pdf

Uchwała Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi dla nieruchomości
 pdf  Załącznik do deklaracji o współwłaścicielach
 pdf  

Uchwała Nr XXX/239/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 pdf  

Uchwała Nr XLIII/348/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 pdf  

Uchwała Nr XX/132/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk

(1. Załącznik )

Wspólny system segregacji odpadów

Od 1 lipca 2017 r. w całej Polsce zostanie wprowadzony wspólny system segregacji odpadów. W celu zwiększenia świadomości lokalnej społeczności udostępniamy materiały informacyjno-promocyjne w w/w zakresie przygotowane przez Ministerstwo Środowiska:

pdf   Przewodnik po wspólnym systemie segregacji odpadów

 

Na bazie Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku  przy ul. Płońskiej 43, gmina utworzyła Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.