logo elektroPoniżej zamieszczamy harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, małych opon samochodowych.

 

 

 

Harmonogramy:

1. Siennica, Mogowo

2. Ulice miasto Nasielsk

3. Zabudowa wielorodzinna

4. Pieścirogi Stare, Pieścirogi Nowe

4. Miejscowości w Gminie Nasielsk

 

ikonaHarmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci, małych opon samochodowych

 

Uprzejmie informujemy, że zapotrzebowanie na odbiór odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do Urzędu Miasta w Nasielsku, co najmniej dwa dni przed planowanym odbiorem zgodnym z harmonogramem. W przypadku braku zgłoszenia odpady nie zostaną odebrane. Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Miejskim pok. 201 (II piętro) oraz pod nr tel. (23) 69 33 077; (23) 69 33 101; (23) 69 33 108.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych:

1. Siennica, Mogowo

2. Ulice miasto Nasielsk

3. Zabudowa wielorodzinna (wspólnoty mieszkaniowe)

4. Miejscowości w Gminie Nasielsk

 

 

przetlekiPrzeterminowane leki to odpady bardzo niebezpieczne i zakazane jest wyrzucanie ich do odpadów zmieszanych. W związku z tym gmina prowadzi bezpłatną zbiórkę tych odpadów.

Można pozostawić je w specjalistycznych pojemnikach w następujących placówkach na terenie Gminy Nasielsk:
1)    Apteka ,,Arnica” Krzysztof Świgoniak , ul. Rynek 21 Nasielsk
2)    Apteka ,,Rodzinna”, ul. Płońska 4A, Nasielsk
3)    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Rejonowa w Nasielsku, ul. Sportowa 2
4)    Punkt Lekarski, ul. Sportowa 5, Cieksyn
5)    Przychodnia, ul. Sikorskiego 5, Stare Pieścirogi.
Uwaga: Leki należy wrzucać bez opakowań papierowych.

 

zuzyta bateria

 Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów. Zużytą baterię lub akumulator można oddać w punkcie prowadzącym ich                                                   sprzedaż, gdy kupujemy nowy.

 Zbiórkę baterii prowadzi również Gmina Nasielsk w następujących punktach:
1)      Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku; ul. Kościuszki 21, Nasielsk
2)      Nasielski Ośrodek Kultury; ul. Kościuszki 12, Nasielsk
3)      Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja; ul. Staszica 1, Nasielsk
4)      Samorządowe Przedszkole; ul. Warszawska 46, Nasielsk
5)      Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; ul. Płońska 43, Nasielsk
6)      Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego; ul. Kolejowa 65, Stare Pieścirogi
7)      Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika; ul. Piłsudskiego 43, Cieksyn
8)      Szkoła Podstawowa im. Barona Pierre de Coubertin”a w Budach Siennickich; Budy Siennickie 67
9)      Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach; Dębinki 12
10)    Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym; Popowo Borowe 111
11)    Urząd Miejski w Nasielsku; ul. Elektronowa 3, Nasielsk
12)    PPHU „Pro-Com”; ul. Warszawska 68, Nasielsk
13)    „Standard”s.c.; ul. Staszica 1A, Nasielsk
14)    Marco Grup Marek Czachorowski; ul. Płońska 18, 05-190 Nasielsk

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Informujemy, iż Uchwała nr XLIII/348/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 r. zmienia Uchwałę nr XXX/239/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Zgodnie z powyższymi zmianami mieszkańcy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych za odbiór odpadów od stycznia 2018 roku, bez względu na ilość wyprodukowanych odpadów, poniosą opłatę w wysokości:

 • 9,00 zł/osobę – w przypadku segregowania odpadów,
 • 18,00 zł/osobę – w przypadku braku segregacji.

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY NIE ZOBOWIĄZUJE DO SKŁADANIA NOWEJ DEKLARACJI O GOSPODAROWANIU ODPADAMI.

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (budynki użyteczności publicznej, sklepy, zakłady pracy), które są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

 • o pojemności 120 l – w wysokości – 20,00 zł,
 • o pojemności 240 l – w wysokości – 30,00 zł,
 • o pojemności 1100 l – w wysokości – 85,00 zł.

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (budynki użyteczności publicznej, sklepy, zakłady pracy), które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

 • o pojemności 120 l – w wysokości – 25,00 zł,
 • o pojemności 240 l – w wysokości – 35,00 zł,
 • o pojemności 1100 l – w wysokości – 100,00 zł.

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 • 140,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 175,00 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

ZASADY UISZCZANIA OPŁAT

 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać wyłącznie na indywidualny numer konta, który jest przypisany i wysyłany droga pocztową do osoby składającej deklarację.
 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić należy bez wezwania, w kwocie wynikającej ze złożonej deklaracji w terminach:
  1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości mieszanych, położonych na obszarze Gminy Nasielsk
  a. miesięcznie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty (tj. za styczeń – do 15 lutego danego roku, za luty – do 15 marca danego roku, itd.).
  b. dopuszcza się możliwość wnoszenia kilku opłat (w ramach roku kalendarzowego) ze wskazaniem w tytule płatności za jaki okres opłaty są wnoszone (np. opłata za śmieci I-III danego roku).
  2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku – jednorazowo do dnia 15 listopada za dany rok  kalendarzowy.

Nie wniesienie opłaty w wyżej wymienionych terminach skutkować będzie naliczeniem odsetek.

Opłatę można wnieść bezgotówkowo przelewem lub gotówkowo na poczcie, w banku lub  w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 (parter). Kasa czynna w godz. 8.00 - 15.00.

Informacje szczegółowe w sprawie płatności można uzyskać pod telefonem 23 693 31 03.

Termin składania pierwszej deklaracji: Właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Termin składania deklaracji zmieniającej: Właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości (np. w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości).

Deklarację można pobrać ze strony internetowej oraz w Urzędzie Miejskim (II piętro, pokój 201).

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW STYCZEŃ-CZERWIEC 2018

pdf

Uchwała Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi dla nieruchomości
 pdf  Załącznik do deklaracji o współwłaścicielach
 pdf  

Uchwała Nr XXX/239/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 pdf  

Uchwała Nr XLIII/348/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 pdf  

Uchwała Nr XX/132/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk

(1. Załącznik )