Na bazie Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku  przy ul. Płońskiej 43, gmina utworzyła Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W punkcie tym właściciele nieruchomości zamieszkałych, nieodpłatnie (w ramach wnoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) mogą przekazywać odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych dostarczane we własnym zakresie (oprócz zmieszanych).

PSZOK jest czynny od wtorku do soboty w godzinach 7.00 - 15.00.
Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku, tel: 23/69-12-364 wew. 45 lub 36.

Na ww. punkt można przywozić i wrzucać do odpowiednio oznakowanych kontenerów następujące odpady: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zielone i ogrodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte świetlówki, odpady wielkogabarytowe, chemikalia (farby, lakiery, opakowania po chemikaliach, przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po zużytych środkach ochrony roślin), zużyte opony samochodowe, zużyte baterie, akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, odpady budowlane i poremontowe (gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne).

PSZOK  przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie, a także właściwie zabezpieczone.

PSZOK przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wyłącznie kompletny.

Przyjmowanie odpadów komunalnych w większej ilości np.: odpadów zielonych, ogrodowych w ilości ponad 1 m³, opon w ilości 5 sztuk – nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym PSZOK. Odpady poremontowe mogą być dostarczane w niewielkich ilościach – świadczących o samodzielnym wykonaniu remontu. Zgodnie z  obowiązującym prawem firma wykonująca remont winna zutylizować wytworzone podczas remontu odpady na własny koszt.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z PUNKTU


Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich