KTO ZAPEWNIA POJEMNIKI NA ODPADY?

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie swojej posesji we własny (prywatny) pojemnik lub w worki na zmieszane odpady komunalne. Zestawy worków na odpady segregowane otrzymujecie Państwo bezpłatnie przy pierwszym odbiorze odpadów , a potem za każdym razem na wymianę (tylko te osoby, które zadeklarowały segregację odpadów). Przy pierwszym odbiorze otrzymacie Państwo również ulotkę informacyjną o zasadach segregacji.


ILE PŁACIMY ZA ODPADY?

Mieszkańcy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, bez względu na ilość wyprodukowanych odpadów:

 • 8,00 zł/osobę – w przypadku segregowania odpadów,
 • 16,00 zł/osobę – w przypadku braku segregacji.

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (budynki użyteczności publicznej, sklepy, zakłady pracy), które są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

 • o pojemności 120 l – w wysokości – 20,00 zł,
 • o pojemności 240 l – w wysokości – 30,00 zł,
 • o pojemności 1100 l – w wysokości – 85,00 zł.

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (budynki użyteczności publicznej, sklepy, zakłady pracy), które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

 • o pojemności 120 l – w wysokości – 25,00 zł,
 • o pojemności 240 l – w wysokości – 35,00 zł,
 • o pojemności 1100 l – w wysokości – 100,00 zł.

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 • 140,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 175,00 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

ZASADY UISZCZANIA OPŁAT

 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić należy bez wezwania, w kwocie wynikającej ze złożonej deklaracji.
 2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać wyłącznie na indywidualny numer konta przypisany do właściciela nieruchomości składającego deklarację.
 3. Indywidualny numer rachunku bankowego przekazywany jest przy składaniu deklaracji (w przypadku osób składających deklarację bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Nasielsku) lub wysyłany pocztą (dla osób składających deklarację elektronicznie lub za pośrednictwem poczty).
 4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać zgodnie ze złożoną deklaracją w terminach:
  1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości mieszanych, położonych na obszarze Gminy Nasielsk
  a. miesięcznie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty (tj. za styczeń – do 15 lutego danego roku, za luty – do 15 marca danego roku, itd.).
  b. dopuszcza się możliwość wnoszenia kilku opłat (w ramach roku kalendarzowego) ze wskazaniem w tytule płatności za jaki okres opłaty są wnoszone (np. opłata za śmieci I-III danego roku).
  2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku – jednorazowo do dnia 15 listopada za dany rok  kalendarzowy.

Nie wniesienie opłaty w wyżej wymienionych terminach skutkować będzie naliczeniem odsetek.

Opłatę można wnieść bezgotówkowo przelewem lub gotówkowo na poczcie, w banku lub  w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 (parter). Kasa czynna w godz. 8.00 - 15.00.

Informacje szczegółowe w sprawie płatności można uzyskać pod telefonem 23 693 31 03.


CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW

zabudowa jednorodzinna:
 2x w miesiącu odpady zmieszane
 1x w miesiącu odpady segregowane

zabudowa wielorodzinna:
 2x w tygodniu odpady zmieszane
 1x w tygodniu (lub częściej) odpady segregowane

Ci z Państwa, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadamy komunalnymi proszeni są o jak najszybsze dopełnienie obowiązku.


Uchwała Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

pdf Wzór deklaracji
pdf Załącznik do deklaracji o współwłaścicielach
pdf Uchwała Nr XX/132/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk (Załącznik)

Poziomy recyklingu:

Osiągniety poziom recyklingu

Osiągniety poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji