wfosigw w warszawie

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczącymi dofinansowania na budowę OZE, przydomowej oczyszczalni ścieków informujemy, że wydział ŚROW w tym roku nie będzie prowadził nowego naboru na w/w dofinansowania.

W ramach pomocy w celu indywidualnego ubiegania się osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o dofinansowanie do budowy/modernizacji określonych instalacji, przekazujemy Państwu Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2017 r. W przypadku dofinansowań dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nabór wniosków na określone programy – według kalendarium - trwa do września br.

W temacie programu dotyczącego dofinansowania do wymiany kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą informujemy, że nabór wniosków trwał do 17 stycznia br. Osoby, które nadal są zainteresowane skorzystaniem z tego dofinansowania i złożą komplet dokumentów, zostaną wpisane na listę rezerwową.

pdfKalendarium naboru wniosków przez WFOSiGW

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA  W GMINIE NASIELSK W 2017 ROKU – OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI

Informujemy, że Gmina Nasielsk drugi rok z rzędu wystąpiła z wnioskiem o dotację w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W roku 2017 deklaracje chęci udziału w programie można było składać do 17 stycznia br.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali udział w programie mają szansę uzyskać bezzwrotną dotację na zakup pieca w wysokości 75%, nie więcej jednak niż 5.000 zł dla ostatecznego odbiorcy korzyści tj. bezpośrednio korzystającego z udzielonego dofinansowania.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

UWAGA:

 • Wniosek o dofinansowanie składa jednostka samorządu terytorialnego (gmina).
 • Ostatecznymi odbiorcami korzyści są osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy ubiegającej się o dofinansowanie.
 • Dofinansowanie nie może stanowić pomocy publicznej.
 • Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków.

Koszty kwalifikowane (objęte dofinansowaniem)- koszt realizacji zadania, niezbędny dla osiągnięcia założonego efektu ekologicznego:
Do kosztu kwalifikowanego zadania zaliczamy koszt kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem), koszt czujnika tlenku węgla (czadu).

Koszty niekwalifikowane - koszty, których poniesienie związane jest z realizacją zadania i których finansowanie nie jest możliwe ze środków Funduszu:
Koszty niekwalifikowane stanowią koszty niewymienione w kosztach kwalifikowanych, w szczególności:

 1. koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji;
 2. demontaż starej instalacji źródła ciepła;
 3. zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo;
 4. wkład kominowy;
 5. roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;
 6. koszt przyłącza do sieci;
 7. rozruch technologiczny instalacji i urządzeń;
 8. koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

Jednocześnie informujemy, że program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informacje dotyczące programu można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, II piętro, pokój nr 201 lub pod numerem telefonu (23) 69 33 077.

 

pdf Deklaracja udziału w programie
pdf Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
pdf Regulamin WFOŚiGW

Gmina Nasielsk kolejny rok z rzędu wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dotację na demontaż z dachów i odbiór lub tylko odbiór złożonych luzem na posesjach wyrobów zawierających azbest (głównie płyt eternitowych).

W roku 2017 wnioski o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest można było składać do 17 stycznia br.

Intensywność dofinansowania jak w latach ubiegłych wynosi 85%, a pozostałe 15% pokrywają właściciele posesji.

Informacje dotyczące programu można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, II piętro, pokój nr 201 lub 206 oraz pod numerem telefonu (23) 69 33 077, (23) 69 33 101.

pdf Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy NasielskProgram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nasielsk
pdf Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
pdf Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych