informacjaBurmistrz Nasielska informuje, że w 2019 roku zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dotację na demontaż z dachów i odbiór złożonych luzem na posesjach wyrobów zawierających azbest (głównie płyt eternitowych).


Wnioski o udzielenie dotacji  należy składać na formularzu wniosku (wraz z załącznikami) w terminie do 31.01.2019 r. – termin może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od kalendarium naboru WFOŚiGW.
Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Nasielsku  – II piętro, pokój nr 206 oraz na stronie internetowej www.nasielsk.pl.
Informacje dotyczące programu można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, II piętro, pokój nr 206 lub pod numerem telefonu (23) 69 33 101.
Dotychczas dofinansowanie wynosiło 80%, a pozostałe 20% pokrywali właściciele posesji. Regulamin programu WFOŚiGW może ulec zmianie na 2019 r.


Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

pdf22  Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest


Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich