POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA  W GMINIE NASIELSK W 2017 ROKU – OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI

Informujemy, że Gmina Nasielsk drugi rok z rzędu wystąpiła z wnioskiem o dotację w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W roku 2017 deklaracje chęci udziału w programie można było składać do 17 stycznia br.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali udział w programie mają szansę uzyskać bezzwrotną dotację na zakup pieca w wysokości 75%, nie więcej jednak niż 5.000 zł dla ostatecznego odbiorcy korzyści tj. bezpośrednio korzystającego z udzielonego dofinansowania.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

UWAGA:

 • Wniosek o dofinansowanie składa jednostka samorządu terytorialnego (gmina).
 • Ostatecznymi odbiorcami korzyści są osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy ubiegającej się o dofinansowanie.
 • Dofinansowanie nie może stanowić pomocy publicznej.
 • Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków.

Koszty kwalifikowane (objęte dofinansowaniem)- koszt realizacji zadania, niezbędny dla osiągnięcia założonego efektu ekologicznego:
Do kosztu kwalifikowanego zadania zaliczamy koszt kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem), koszt czujnika tlenku węgla (czadu).

Koszty niekwalifikowane - koszty, których poniesienie związane jest z realizacją zadania i których finansowanie nie jest możliwe ze środków Funduszu:
Koszty niekwalifikowane stanowią koszty niewymienione w kosztach kwalifikowanych, w szczególności:

 1. koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji;
 2. demontaż starej instalacji źródła ciepła;
 3. zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo;
 4. wkład kominowy;
 5. roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;
 6. koszt przyłącza do sieci;
 7. rozruch technologiczny instalacji i urządzeń;
 8. koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

Jednocześnie informujemy, że program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informacje dotyczące programu można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, II piętro, pokój nr 201 lub pod numerem telefonu (23) 69 33 077.

 

pdf Deklaracja udziału w programie
pdf Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
pdf Regulamin WFOŚiGW