Zachęcamy do udziału w ankiecie dotyczącej uchwały w sprawie granic obszaru zdegradowanego wyznaczonego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nasielsk.

 
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 6  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk.
 
 I. Przedmiot konsultacji. 
Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk  oraz diagnozą obszaru zdegradowanego. 
 
II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji. 
Do udziału w konsultacjach zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Nasielsk. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 7 – 31 grudnia 2015 roku. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk wraz załącznikiem oraz diagnozą obszarów kryzysowych został zamieszczony na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej, www.umnasielsk.bip.nasielsk.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.nasielsk.pl. Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektu należy składać w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta  Urzędu Miejskiego lub e-mailem na adres: do dnia 31 grudnia 2015 roku do godz. 12.00. 
 
III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji. 
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Patrycja Holec – Inspektor Wydziału Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Tel:  23 693 30 55 
E-mail:
 
IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach. 
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po zakończeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.