Najmłodsi mieszkańcy gminy Nasielsk wzięli udział w konsultacjach, dotyczących rewitalizacji, podczas zajęć plastycznych pt. „Rewitalizacja oczami dzieci”.  Uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku dali artystyczny upust swoim potrzebom i marzeniom o nowoczesnym placu zabaw, parku rozrywki, teatrze miejskim oraz rozbudowanym miejskim ośrodku sportu i rekreacji i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej. Wpłynęło do nas kilkadziesiąt prac. Do końca lipca br. część prac z można oglądać na I piętrze Urzędu Miejskiego. Wszystkim realizatorom prac serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz inspirację. 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania własnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nasielsk.

Zgłoszenie przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Nasielsk dokonać można za pomocą Formularza Zgłoszenia. Podstawą do umieszczeniem przedsięwzięcia na liście planowanych przedsięwzięć w ramach Procesu Rewitalizacji jest wypełnienie wszystkich pozycji i przedstawienie informacji wymaganych zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Ujęcie przedsięwzięcia w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest tożsame z zapewnieniem środków na jego realizację, dlatego też Zgłaszający zobowiązany jest do podania w Formularzu Zgłoszenia podania szacowanej wielkości kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz źródeł pochodzenia środków niezbędnych na jego realizację.

Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami programu i możliwości ich wpływu na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji oraz ich wykonalności.  Cele rewitalizacji wynikające wprost z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) to:

  1. Ograniczenie występowania na terenie rewitalizowanym negatywnych zjawisk społecznych, w tym w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, niskiego poziomu kapitału społecznego, niskiego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym;
  2. Poprawa lokalnej gospodarki, w szczególności poprzez poprawę poziomu przedsiębiorczości oraz kondycji lokalnych przedsiębiorstw;
  3. Poprawa jakości środowiska poprzez stworzenie warunków pozwalających na zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenie powietrza, powstanie nowych lub rewaloryzacja istniejących na terenie rewitalizacji terenów zielonych;
  4. Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców, w szczególności poprzez poprawę stanu technicznego budynków położonych na obszarze rewitalizacji, wyposażenie mieszkań w sieć wodno-kanalizacyjną;
  5. Wzrost efektywności z korzystania z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska;
  6. Podniesienie funkcjonalności i dostępności usług i przestrzeni publicznych, w tym również jakości transportu.

W przypadku konieczności dokonania uzupełnień, Zgłaszający zostanie poproszony o dokonanie poprawek i ponowne złożenie w terminie 5 dni. Brak uzupełnienie oznacza, iż zgłoszone przedsięwzięcie nie spełnia wszystkich przesłanek niezbędnych do wpisania przedsięwzięcia na listę planowanych lub dopuszczalnych (dodatkowych) przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgłaszający zobowiązany jest do wypełnienia szarych pól  w każdej rubryce. Brak wypełnienia może oznaczać odesłanie formularza do uzupełnienia lub uniemożliwić uwzględnienie zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. W przypadku kiedy rubryka nie dotyczy przedsięwzięcia powinien znaleźć się zapis „nie dotyczy”.

Wypełniony formularz należy złożyć w postaci podpisanego oryginału oraz przesłać mailem jako edytowalny załącznik elektroniczny na adres poczty elektronicznej: ,  do dnia 25.07. 2016 r.

9 czerwca br. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji Nasielska. Podczas spotkania gimnazjaliści zapoznali się z pojęciem rewitalizacji, sposobami jej finansowania oraz planami rewitalizacyjnymi gminy. Podczas dyskusji uczniowie mieli okazję przedstawić swoją wizję oraz autorskie pomysły na rewitalizację miasta. W czerwcu br. w  konsultacjach dotyczących planów i możliwości rewitalizacyjnych w gminie Nasielsk wzięli również udział uczniowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku.  

Zachęcamy przedsiębiorców, zwłaszcza z obszaru przeznaczonego do rewitalizacji w Nasielsku do udziału w ankiecie dotyczącej przedsiębiorczości w gminie. Ankieta dostępna jest w formie papierowej (wyłożona w Urzędzie Miejskim w Nasielsku) oraz elektronicznej pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1ZBRf2okes8QaN5ubzeh0TvPK08i9vExvB-729TVazuU/viewform?c=0&w=1

Gmina Nasielsk przystąpiła do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk. Dokument ma charakter strategiczny. Jego opracowanie i uchwalenie będzie istotne z punktu widzenia oceny wniosków składanych przez gminę Nasielsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Stworzenie programu rewitalizacji dla Nasielska będzie przebiegało etapowo, zgodnie z wymaganiami nakładanymi na samorząd przez ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777).

Pierwszym z etapów jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego. Obszar ten zgodnie z ustawą musi spełniać kilka warunków. Jest to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Poziom negatywnych zjawisk jest wyznaczany na podstawie analiz diagnostycznych. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego będzie podstawą do przeprowadzenia rewitalizacji Nasielska. Ponadto obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.


Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk wraz załącznikami- mapą z nakreślonym obszarem zdegradowanym oraz diagnozą dla tego obszaru jest pierwszym krokiem do stworzenia  strategii rewitalizacji Nasielska. Serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących w/w uchwały. Projekt uchwały wraz załącznikami został zamieszczony na stronie UM w Nasielsku, na tablicy ogłoszeń oraz http://www.umnasielsk.bip.org.pl/?tree=1495.

W sprawie wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego prowadzimy również badanie ankietowe, dostępne na stronie UM w Nasielsku oraz w siedzibach: NOK w Nasielsku, ZGKiM oraz w Biurze Obsługi Klienta w Nasielsku.

Ponadto 15 grudnia 2015 roku o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sali kina „Niwa” NOK, przy ul. Kościuszki 12 w Nasielsku.
Pytania w tej sprawie należy kierować pod nr tel:  23 693 30 55, E-mail: