Serdecznie zapraszamy do zgłaszania własnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nasielsk.

Zgłoszenie przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Nasielsk dokonać można za pomocą Formularza Zgłoszenia. Podstawą do umieszczeniem przedsięwzięcia na liście planowanych przedsięwzięć w ramach Procesu Rewitalizacji jest wypełnienie wszystkich pozycji i przedstawienie informacji wymaganych zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Ujęcie przedsięwzięcia w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest tożsame z zapewnieniem środków na jego realizację, dlatego też Zgłaszający zobowiązany jest do podania w Formularzu Zgłoszenia podania szacowanej wielkości kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz źródeł pochodzenia środków niezbędnych na jego realizację.

Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami programu i możliwości ich wpływu na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji oraz ich wykonalności.  Cele rewitalizacji wynikające wprost z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) to:

  1. Ograniczenie występowania na terenie rewitalizowanym negatywnych zjawisk społecznych, w tym w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, niskiego poziomu kapitału społecznego, niskiego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym;
  2. Poprawa lokalnej gospodarki, w szczególności poprzez poprawę poziomu przedsiębiorczości oraz kondycji lokalnych przedsiębiorstw;
  3. Poprawa jakości środowiska poprzez stworzenie warunków pozwalających na zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenie powietrza, powstanie nowych lub rewaloryzacja istniejących na terenie rewitalizacji terenów zielonych;
  4. Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców, w szczególności poprzez poprawę stanu technicznego budynków położonych na obszarze rewitalizacji, wyposażenie mieszkań w sieć wodno-kanalizacyjną;
  5. Wzrost efektywności z korzystania z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska;
  6. Podniesienie funkcjonalności i dostępności usług i przestrzeni publicznych, w tym również jakości transportu.

W przypadku konieczności dokonania uzupełnień, Zgłaszający zostanie poproszony o dokonanie poprawek i ponowne złożenie w terminie 5 dni. Brak uzupełnienie oznacza, iż zgłoszone przedsięwzięcie nie spełnia wszystkich przesłanek niezbędnych do wpisania przedsięwzięcia na listę planowanych lub dopuszczalnych (dodatkowych) przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgłaszający zobowiązany jest do wypełnienia szarych pól  w każdej rubryce. Brak wypełnienia może oznaczać odesłanie formularza do uzupełnienia lub uniemożliwić uwzględnienie zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. W przypadku kiedy rubryka nie dotyczy przedsięwzięcia powinien znaleźć się zapis „nie dotyczy”.

Wypełniony formularz należy złożyć w postaci podpisanego oryginału oraz przesłać mailem jako edytowalny załącznik elektroniczny na adres poczty elektronicznej: ,  do dnia 25.07. 2016 r.