Gmina Nasielsk przystąpiła do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk. Dokument ma charakter strategiczny. Jego opracowanie i uchwalenie będzie istotne z punktu widzenia oceny wniosków składanych przez gminę Nasielsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Stworzenie programu rewitalizacji dla Nasielska będzie przebiegało etapowo, zgodnie z wymaganiami nakładanymi na samorząd przez ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777).

Pierwszym z etapów jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego. Obszar ten zgodnie z ustawą musi spełniać kilka warunków. Jest to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Poziom negatywnych zjawisk jest wyznaczany na podstawie analiz diagnostycznych. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego będzie podstawą do przeprowadzenia rewitalizacji Nasielska. Ponadto obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.


Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk wraz załącznikami- mapą z nakreślonym obszarem zdegradowanym oraz diagnozą dla tego obszaru jest pierwszym krokiem do stworzenia  strategii rewitalizacji Nasielska. Serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących w/w uchwały. Projekt uchwały wraz załącznikami został zamieszczony na stronie UM w Nasielsku, na tablicy ogłoszeń oraz http://www.umnasielsk.bip.org.pl/?tree=1495.

W sprawie wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego prowadzimy również badanie ankietowe, dostępne na stronie UM w Nasielsku oraz w siedzibach: NOK w Nasielsku, ZGKiM oraz w Biurze Obsługi Klienta w Nasielsku.

Ponadto 15 grudnia 2015 roku o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sali kina „Niwa” NOK, przy ul. Kościuszki 12 w Nasielsku.
Pytania w tej sprawie należy kierować pod nr tel:  23 693 30 55, E-mail: