IZP. 041.1.2017.AS                                                     Nasielsk, dnia 08 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji  (Dz. U. poz. 1777) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany uchwały w sprawie granic obszaru zdegradowanego wyznaczonego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nasielsk.

  1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest zbieranie uwag za pomocą ankiety papierowej oraz  elektronicznej, w tym za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, aktywnego formularza ankiety zamieszczonego na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zbieranie uwag ustnych.

  1. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

Do udziału w konsultacjach zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Nasielsk. Termin na składanie uwag został wyznaczony do 16 października 2017 roku. Formularze ankiety
są dostępne w Urzędzie Miejskim, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umnasielsk.bip.nasielsk.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku: www.nasielsk.pl. Ankiety można składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta  Urzędu Miejskiego lub wypełniać w formie elektronicznej do dnia 16 października 2017 roku do godz. 12.00.

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anna Sobczyńska – inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Tel:  23 6933059

e-mail:

  1. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

Informacja o wynikach ankiet zostanie zamieszczona niezwłocznie po zakończeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.