Świetlice

Świetlice wiejskie są niezwykle ważnym elementem społeczności lokalnej, ze względu na to, iż pełnią funkcje centrów kultury, organizują czas wolny oraz integrują społeczność. Właśnie dlatego staramy się inwestować w te podmioty.

swietlica krzyczki

 

W ubiegłym roku udało nam się pozyskać dofinansowanie na projekt pt. „Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców w Krzyczkach Pieniążkach”. W ramach inwestycji wykonaliśmy modernizację świetlicy oraz wybudowaliśmy zaplecze socjalno-szatniowe i garaż dla OSP. Chcąc w pełni wykorzystać potencjał terenu z dużą starannością zaplanowaliśmy także zagospodarowanie miejsca wokół świetlicy. Dzięki temu powstał plac zabaw z licznymi atrakcjami dla najmłodszych mieszkańców wioski. Koszt prac to 423 426,11 zł z czego 103 277,00 zł to dotacja w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

konary 1

 

 

Od 2014 r. prężnie działa także świetlica wiejska w Konarach. Obiekt udało się zmodernizować dzięki determinacji mieszkańców oraz współpracy z gminą. Obecnie jest to miejsce spotkań, nauki i odpoczynku. Jest to możliwe ze względu na dobre rozplanowanie obiektu oraz dość dużą powierzchnię. Organizowane są tu spotkania fitness, zebrania sołeckie oraz wspólna nauka dzieci. Atutem świetlicy jest to, że wybudowano wiatę z grillem, mini plac zabaw oraz wyposażono w piec garncarski i stół do bilarda. Dzięki temu jest ona także atrakcją dla przedszkoli oraz szkół, które chętnie organizują wycieczki do Konar i na terenie świetlicy bawią się i odpoczywają. Zadanie było możliwe do wykonania dzięki realizacji projektu pt. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Konary gm. Nasielsk”. Koszt wykonania prac to 474 805,84 zł brutto z czego 288 339,00 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

                W ubiegłym tygodniu zakończyły się prace modernizacji drogi gminnej w miejscowości Krzyczki Żabiczki . Firmą wykonawczą  wyłonioną w przetargu publicznym jest Infrastruktura Bud-59 Spółka z o.o. ul. Kazimierzowska 43 lok. K, 02-572 Warszawa. Wartość zadania modernizacji drogi gminnej wynosi 258 545,21 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia jeden groszy). Gmina Nasielsk pozyskała dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 100 000 zł ( słownie sto tysięcy złotych ).

          logo oze

Gmina Nasielsk w ramach projektu "OZE na obszarze Gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica" pozyskała dofinansowanie w kwocie 2 064 154,79 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy) na budowę odnawialnych źródeł energii . Gmina Nasielsk jest liderem wiodącym projekt OZE w trzech gminach, w ramach którego w dniu 15.06.2018 r. został wyłoniony wykonawca kolektorów słonecznych w zakresie części pierwszej zamówienia publicznego FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska . Wartość zadania budowy kolektorów słonecznych wynosi 1 364 652,00 zł (słownie: milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące i sześćset pięćdziesiąt dwa złote). Dofinansowanie na budowę kolektorów jest przyznane dla osób, które złożyły odpowiednie wnioski w 2016 r.

     

logo oze

 

Gmina Nasielsk w ramach projektu "OZE na obszarze Gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica" pozyskała dofinansowanie w kwocie 2 064 154,79 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy) na budowę odnawialnych źródeł energii . Gmina Nasielsk jest liderem wiodącym projekt OZE w trzech gminach, w ramach którego w dniu 04.06.2018 r. został wyłoniony wykonawca pomp ciepła w zakresie części trzeciej zamówienia publicznego Ekologika Sp. z o. o., ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca. Wartość zadania budowy pomp ciepła wynosi 189 561,60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy i pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy). Dofinansowanie na budowę pomp ciepła jest przyznane dla osób, które złożyły odpowiednie wnioski w 2016 r.

Inwestycje oświatowe

Inwestowanie jest jednym z kluczowych elementów wpływających na rozwój gminy. Niestety samorządy lokalne mają określone możliwości rozwoju wynikające z posiadanych zasobów technicznych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Jest to niezaprzeczalny fakt mający wpływ na ilość i wielkość prowadzonych przedsięwzięć. Tak samo jest i w przypadku naszej gminy. Zasoby, którymi dysponujemy są ograniczone, dlatego też każda inwestycja poprzedzona jest skrupulatną analizą oraz poszukiwaniem możliwości wykorzystania różnorodnego dofinansowania. W samych latach 2014-2018 na terenie gminy udało się zrealizować wiele inwestycji – zarówno tych małych, prawie niezauważalnych, o których często zapominamy oraz tych dużych ułatwiających funkcjonowanie całemu społeczeństwu. Przypomnijmy sobie jak na przestrzeni tych lat zmieniała się nasza mała ojczyzna.

przedszkole1

14 marca 2018 r. nastąpiło  przekazanie terenu budowy na wykonanie  zadania pn: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym„.  Wykonawcą zadania jest firma DETA COMPANY Spółka z o.o.„ z siedzibą ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa. Całkowity koszt  prac budowlanych  wynosi  1968 000,00 zł. Gmina Nasielsk jest w trakcie przygotowania wniosku na dofinansowanie w/w inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystki, spodziewane dofinansowanie wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych tj. około 1 000 000,00 zł. Termin zakończenia prac to 31.10.2018r.