Modernizacja dróg gminnychW środę 14 lipca 2021 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadań pt. „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych” oraz przekazanie terenu wykonawcy. Zakres prac obejmie przebudowę, remont i modernizację dróg w następujących miejscowościach:
– Studzianki – 258 m;
– Słustowo – 1060m;
– Mogowo, ul. Długa, ul. Łączna – 1315 m;
– Krzyczki Żabiczki – 700 m;
– Zaborze – 500 m;
– Nasielsk, ul. Krótka – 93 m;
– Nasielsk, ul. Cicha – 105 m;
– Cieksyn, ul. Leśna – 1000 m;
– Stare Pieścirogi, ul. Poziomkowa – 225 m.

Łączny koszt zadania – 1 431 895,26 zł.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma Infrastruktura Bud-59 Sp. z o.o.

Planowany termin zakończenia robót – 1.09.2021 r.

Przy podpisaniu umowy i przekazaniu terenu obecni byli: Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.

Odbiór ulicy LeśnejDziś, 22 czerwca, Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak dokonał odbioru zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku”.

W ramach prac obejmie wykonano m.in.:
▶️ roboty przygotowawcze (rozbiórka istniejącej nawierzchni, regulacja i zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury technicznej, roboty ziemne, wymiana przepustu i oczyszczenie rowu przy drodze wojewódzkiej),
▶️ podbudowę drogi i zjazdów,
▶️ nawierzchnię drogi i zjazdów,
▶️ wprowadzenie stałej organizacji ruchu (na przebudowanym odcinku została wyznaczona strefa zamieszkania, ograniczająca prędkość do 20km/h i przyznająca pieszym pierwszeństwo na całej szerokości jezdni),
▶️ uporządkowanie przyległego terenu.

Koszt inwestycji – 932 077,56 zł.

Za wykonanie prac odpowiadało przedsiębiorstwo Baz-Bruk Marek Bazylewski.

IMG 1131

8 czerwca br. Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak przekazał wykonawcy plac budowy pod realizację inwestycji dotyczącej przebudowy nawierzchni ul. Bursztynowej w Nowych Pieścirogach od ul. Złotej do ul. Kolejowej, o długości 199 m. 

IMG 7057

W dniu 18 grudnia 2020 roku komisja odbiorowa, w której skład weszli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Dyrektor Biblioteki, Inspektor Nadzoru oraz pracownicy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonali odbioru prac w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku głównego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku”.

IMG 6946

9 grudnia br. w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa na realizację drugiej części zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku’’ (wykonanie drogi o nawierzchni z kostki brukowej).

nuna

Wczoraj, 9 grudnia br. nastąpił odbiór zadania pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 4 dla potrzeb gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Nuna”, które zostało zrealizowane w ramach podpisanej umowy miedzy Zakład Studni Głębinowych z siedzibą ul. Weteranów 3, 21-100 Lubartów a Gminą Nasielsk.