logotyp_wersja_polska_format_jpg.jpg

odbiór drogi w Andzinie28 października 2022 r. Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosław Kasiak odebrał inwestycję drogową w Andzinie.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego była przebudowa drogi gminnej nr 240332W na odcinku 560 m w miejscowości Andzin, gm. Nasielsk od istniejącej nawierzchni asfaltowej do granicy z Gminą Nowe Miasto. Przebudowywana  droga zlokalizowana jest w terenie płaskim. Przekrój przebudowywanej jezdni został wykonany jako daszkowy 2%. Nawierzchnia jezdni wykonano z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni wynosi  5,00 m. Pobocza gruntowe o szerokości 30 cm zostały wzmocnione warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 10 cm. Odprowadzenie wody opadowej z korony drogi odbywa się powierzchniowo na tereny zielone.

Zakres inwestycji obejmował:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy: podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 stabilizowana mechanicznie,
- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego: nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W gr. 3 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 8 S gr. 3 cm,

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
- oznakowanie.

Koszt inwestycji – 451 299,30 zł.

Kwota dofinansowania – 100 000,00 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Andzinie” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.