W ubiegłym tygodniu zakończyły się prace modernizacji drogi gminnej w miejscowości Krzyczki Żabiczki . Firmą wykonawczą  wyłonioną w przetargu publicznym jest Infrastruktura Bud-59 Spółka z o.o. ul. Kazimierzowska 43 lok. K, 02-572 Warszawa. Wartość zadania modernizacji drogi gminnej wynosi 258 545,21 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia jeden groszy). Gmina Nasielsk pozyskała dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 100 000 zł ( słownie sto tysięcy złotych ).