termo-logotypy.jpg

W dniu 15 podpisanie umowy termomodernizacjakwietnia br. Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Skarbnika Nasielska – Rafał Adamski podpisali umowę na termomodernizację 5 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk.


Dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie: 1 683 427,40 zł będziemy realizować termomodernizację następujących obiektów:

• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku
• Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach
• Szkoła Podstawowa w Cieksynie
• Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku
• Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie

Całość zadania ww. inwestycji to 2 599 439,12 zł


Budynki użyteczności publicznej w gminie Nasielsk posiadają nieefektywne ekologicznie systemy grzewcze, co przekłada się na wysokie koszty ogrzewania, niedogrzane pomieszczenia oraz zanieczyszczenie lokalnego środowiska. Dzięki wsparciu unijnemu w budynkach OSP w Nasielsku oraz Cieksynie zostaną zmodernizowane stropy, ściany zewnętrzne, system grzewczy oraz system ciepłej wody użytkowej, wymienione zostaną także drzwi i okna. Ponadto w Cieksynie planowana jest wymiana obróbek blacharskich – parapetów zewnętrznych i orynnowania. Z kolei na budynku OSP w Nasielsku zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Prace będą również prowadzone w Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku. Modernizację przejdą instalacja ciepłej wody użytkowej, system grzewczy oraz stropy. Planowa jest również wymiana okien. Z kolei w halach sportowych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Cieksynie oraz Starych Pieścirogach zostaną wymienione m.in. wewnętrzne drzwi. Zmodernizowany zostanie system grzewczy w budynkach hal.


Kompleksowa modernizacja energetyczna umożliwi ograniczenie zużycia energii obiektów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ogrzewania. Poprawi się także komfort użytkowników placówek oraz stan powietrza w gminie Nasielsk.

Projekt będzie finansowany ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk
Beneficjent: Gmina Nasielsk
Całkowita wartość projektu: 2 599 439,12 zł
Kwota dofinansowania: 1 683 427,40 zł
Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna