logo oze.png

OPIS PROJEKTU

 W dniu 15 listopada 2017 r. Gmina Nasielsk zawarła Umowę o dofinansowanie

Projektu  „OZE na obszarze Gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”

Działania 4.1 „Odnawialne Źródła Energii (OZE)”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Beneficjent Gmina Nasielsk – Lider Projektu

Partnerzy – Gmina Leoncin oraz Gmina Winnica

Okres realizacji: 2015 – 2018

Całkowita wartość Projektu 3 027 034,74 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu 2 580 193,48 PLN

Dofinansowanie z UE: 2 064 154,79 PLN (co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych).

Numer umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.01.00-14-6947/16-00

Projekt został podzielony na cztery zadania:

  1. Prace przygotowawcze
  2. OZE na budynkach użyteczności publicznej

Działanie będzie polegało na zainstalowaniu 6 instalacji do uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w 4 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Nasielsk i Gminie Leoncin. W ramach projektu budynek Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wyposażono w panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu budynku, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. Realizacja projektu przewiduje kompleksowe zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Urzędu Gminy Leoncin oraz Budynku po Policji w Leoncinie.

  1. OZE u mieszkańców

W ramach zadania planowany jest zakup i montaż 150 instalacji u mieszkańców Gmin: Nasielsk, Leoncin i Winnica, w tym 120 kolektorów słonecznych, 16 pomp ciepła oraz 14 kotłów na biomasę. Założenie inwestycyjne przewiduje wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu pompy ciepła, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych (węgiel, gaz, olej, energia elektryczna).

  1. Działania informacyjno-promocyjne

Celem głównym projektu ,,OZE na obszarze Gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica’’ jest lepsza jakość powietrza w Gminie Nasielsk, Leoncin i Winnica uzyskana dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.