OPIS PROJEKTU

W dniu 04 grudnia 2017 r. Gmina Nasielsk zawarła Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska".

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Nasielsku.

Zakres prac w ramach projektu przewiduje:

Budowę grawitacyjnej i ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Nasielsk o łącznej długości 5,26 km w rejonie ulic Gwiaździsta, Cmentarna, Folwark, Młynarska, Ślepa, Tylna, Rynek, Żwirki i Wigury, Świętego Wojciecha, Kościelna, Mała, Składowa, Kozia, Kościuszki, Płońska, Starzyńskiego.

Koszt całkowity projektu: 8 486 442,52 zł w tym VAT 1 546 210,76 zł.

Wydatki kwalifikowane wynoszą 4 872 134,87zł

dofinansowanie z Funduszu Spójności 4 141 314,63 zł (co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych).

Cele projektu:

  1. Wypełnienie przez gminę Nasielsk wymagań zawartych w Dyrektywach UE oraz prawie polskim w zakresie

gospodarki wodno–ściekowej.

  1. Zmniejszenie zanieczyszczenia wód rzeki Nasielnej, dzięki czemu ulegnie zmniejszeniu wielkość ładunków

zanieczyszczeń wprowadzanych do Wisły, a w konsekwencji do Morza Bałtyckiego.

3.Ochrona środowiska naturalnego gminy oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego miasta i

gminy.

  1. Wykorzystanie pomocy finansowej UE w celu poprawy warunków funkcjonowania w gminie Nasielsk

systemu gospodarki wodno–ściekowej i spełnienia zobowiązań z zakresu oczyszczania ścieków komunalnych

wynikających z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i

poprawę gospodarki osadowej.

  1. Poprawa jakości życia mieszkańców Nasielska oraz zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego dzięki

poprawie stanu środowiska.

  1. Poprawa stanu zdrowia publicznego wynikająca z redukcji skażenia wód i gleb.
  2. Utrzymanie dotychczasowej aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców na rozwijających się

obszarach miasta i gminy poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.