ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W GMINIE NASIELSK
GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (GZZK)

a) Burmistrz, a zarządzanie kryzysowe!
Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Nasielsk jest Burmistrz.

Do zadań Burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy:
1) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) realizacja zaleceń do Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego;
c) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu     reagowania na potencjalne zagrożenia;
d) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Nasielsk w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
e) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
f) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Powyższe zadania Burmistrz  wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego tj. kierownika wydziału zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i obrony cywilnej.

Burmistrz  zapewnia na obszarze gminy realizację następujących zadań:
1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6)realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

W celu realizacji powyższych zadań Burmistrz, powołuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU GZZK
1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na     bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń na terenie gminy;
2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Nasielsk;
3) przekazywanie poprzez Przewodniczącego do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4) opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Nasielsk.
2. Przedmiotem działania Zespołu są zagrożenia, sytuacje kryzysowe lub klęski   żywiołowe spowodowane:
1)  powodziami powstałymi w wyniku:
- długotrwałych obfitych opadów atmosferycznych,
- obfitych opadów śniegu i gwałtownych roztopów,
- powstawania zatorów lodowych uniemożliwiających swobodne spływanie wód w  rzekach,
- gwałtownych opadów deszczu,  w krótkim czasie na niewielkim obszarze;  
2)  pożarami obiektów przemysłowych, wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
i wielorodzinnych budynków mieszkalnych stwarzające poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska;
3)  zdarzeniem radiacyjnym powstałym w wyniku awarii siłowni jądrowych;
4) skażeniami niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, powstałymi w wyniku awarii instalacji technologicznych oraz na skutek awarii i katastrof wynikłych w czasie ich transportu;
5)  katastrofami budowlanymi, komunikacyjnymi lub ekologicznymi,
6)  zdarzeniami o charakterze terrorystycznym.
Do zadań wspólnych członków Zespołu należy:
1) udział w posiedzeniach i czynnościach podejmowanych przez Zespół,
2) przekazywanie corocznie w terminie do 30 grudnia kierownikowi Wydziału  Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej  propozycji tematów do rocznego planu pracy,
3) przygotowywanie ocen, analiz i innych materiałów na posiedzenia Zespołu, stosownie do ustaleń wynikających z rocznego planu pracy,
4) opracowywanie oraz przekazywanie materiałów niezbędnych do opracowania           
 i aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Nasielsk.
OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA I TRYB PRACY ZESPOŁU
Zespół pracuje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący:
1)   w trybie zwyczajnym – zgodnie z rocznym planem pracy,
2)   w trybie nadzwyczajnym –  w przypadku wystąpienia symptomów sytuacji kryzysowej  lub klęski żywiołowej;
3) Miejscem posiedzeń Zespołu zwoływanych w trybie zwyczajnym jest sala konferencyjna Urzędu Miejskiego, a w trybie nadzwyczajnym miejsce określone przez Przewodniczącego;
4)   O posiedzeniach zwoływanych w trybie zwyczajnym zawiadamia się członków Zespołu przy wykorzystaniu poczty e-mail
i systemu SMS, co najmniej na 10 dni przed jego terminem;
5)   O posiedzeniach Zespołu zwoływanych w trybie nadzwyczajnym członkowie Zespołu powiadamiani są przy pomocy systemu SMS lub telefonicznie natychmiast po podjęciu decyzji przez Przewodniczącego, który określa skład osobowy, miejsce i czas rozpoczęcia posiedzenia;
6)   Przewodniczący w miarę potrzeb może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, a także powoływać ekspertów.
CHARAKTERYSTYKA  ZAGROŻEŃ
Szczegółowy katalog zagrożeń
 
Na obszarze gminy mogą wystąpić realne potencjalne zagrożenia spowodowane:
1) katastrofami naturalnymi:
a) powodzie,
b) zjawiska lodowe na rzekach,
c) pożary,
d) masowe występowanie szkodników i chorób roślin,
e) masowe choroby zwierząt,
f) choroby zakaźne ludzi,
g) gwałtowne zjawiska atmosferyczne :
- silne wiatry,
- intensywne opady atmosferyczne,
- wyładowania atmosferyczne,
- śnieżyce,
h) susze,
i) długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur,
2) awariami technicznymi związanymi z rozwojem cywilizacyjnym :
a)    skażenia substancjami niebezpiecznymi,
b)    wypadki komunikacyjne mogące mieć charakter masowy lub katastrofy,
c)    zagrożenie radiacyjne;
d)    katastrofy budowlane;
3)    sytuacje kryzysowe wywołane źródłami społecznymi :
a)    działania terrorystyczne,
b)    masowe protesty społeczne.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

Pod pojęciem sytuacji kryzysowej należy rozumieć sytuację będącą następstwem zagrożenia i prowadzącą w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.

Najważniejszym dokumentem w zakresie zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy jest "Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego" wprowadzony w życie zarządzeniem Burmistrza Nasielska. Informacje o zaistniałych zdarzeniach, występujących zagrożeniach należy przesyłać do GCZK (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego): 23 69 33 000, 23 69 33 121 ( w godz. od 8.00 – 16.00), kom. 604 213 416 (po godz. pracy)