Drukuj

Naszym celem jest należyte poinformowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

 1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
  • Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
 1. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?
  • Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Gmina Nasielsk jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Gmina Nasielsk realizuje swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.
 1. Dane Administratora Danych Osobowych
  • Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nasielsk, z siedzibą przy ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, zwana dalej „Administratorem”.
 1. Inspektor Ochrony Danych
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: . IOD udzieli Pani/Panu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu www.Nasielsk.pl możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:
   1. wykorzystujemy adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu naszą stroną www. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie).
 1. Cookies
 1. Prawo wycofania zgody
 1. Wymóg podania danych osobowych
  • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z kontaktu mailowego z Administratorem Danych.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
  • Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
  • Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Uprawnienia podmiotów danych
 1. Prawo do wniesienia skargi
 1. Postanowienia końcowe