Pytanie 1 :

Szanowny Panie Burmistrzu,
w związku z wieloma pytaniami o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cieksyn chciałabym się dowiedzieć czy Rada Miejska w Nasielsku przed przystąpieniem do wykonania opracowania nowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców i właścicieli działek, tak by wszyscy byli zadowoleni ze zmian? A jeśli tak, to w jakiej formie będą przeprowadzone te konsultacje, bo nie chciałabym ich przegapić.
Oczywiście ja ze swojej strony złożę wniosek o zmianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ale czy to wystarczy?

Z poważaniem
Katarzyna G.


Odpowiedź 1:

W związku z Pani pytaniem odnośnie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cieksyn informuję, iż nie jest planowana zmiana przedmiotowego planu dla wskazanej miejscowości. Nadmieniam, że procedura planistyczna nie przewiduje konsultacji społecznych przed przystąpieniem do takowego opracowania. Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz.U. z 2022 r., poz. 503) po przeprowadzeniu części procedury planistycznej tj. m.in. opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  dokonaniu opinii i uzgodnień oraz wprowadzeniu zmian z nich wynikających - projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wykładany do publicznego wglądu, udostępniany na BIP, na stronie podmiotowej oraz jest organizowana  dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w przedmiotowym projekcie.

Jest to wówczas forma konsultacji społecznych. Na tym etapie ma Pani również możliwość w terminie określonym w ogłoszeniu  wnosić uwagi do wyłożonego projektu planu.


 


Pytanie 2:

Panie Burmistrzu,
Czy w tym roku (red. 2022) est planowane przystąpienie Gminy do zmiany planu miejscowego dla miejscowości Cieksyn? Czy jest realna szansa na wydanie pozytywnej decyzji na przekształcenie działki na budowlaną w wyżej wymienionej wsi?
Pozdrawiam, czekam na odpowiedź.

Natalia N.


Odpowiedź2:

W związku z Pani pytaniem odnośnie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cieksyn informuję, iż w roku bieżącym nie jest planowana zmiana przedmiotowego planu dla wskazanej miejscowości

 

Z poważaniem
BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski