Czy my jako gmina mamy wpływ na to jakie kryteria są wybierane przy wybieraniu firmy odbierającej odpady? czy tylko chodzi o kasę? Otóż firma Błysk to brudasy niechluje w boksach brudno nie sprzątają po sobie kosze brudne nie myte i co najważniejsze połamane kosze i klapy od nich, jaka jest możliwość żeby firma Janko wróciła byli czyści i dbali o porządek w boksach i mycie i dezynfekcję koszy.
Proszę o odpowiedź Jarek M.


Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Nasielsk informuję, że zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych o wyborze firmy odbierającej odpady decyduje cena oraz spełnienie wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedsiębiorca odbierający odpady ma obowiązek wypełniać zapisy uchwał podjętych przez Radę Miejską w Nasielsku, które regulują zasady gospodarki odpadami w gminie.

Natomiast zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk to do właścicieli nieruchomości należy:

  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  • utrzymywanie w należytym stanie sanitarno-higienicznym miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, a także mycie tych pojemników oraz ich okresowe dezynfekowanie.

Z poważaniem Bogdan Ruszkowski - Burmistrz Nasielska