Pytanie:

Dzień dobry, Jestem zainteresowany zakupem działki w gminie Nasielsk, wieś Paulinów. Działka jest zlokalizowana blisko planowanej obwodnicy miasta, uwidocznionej w STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO z roku 2010. Czy w związku z planami budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, plany budowy obwodnicy Nasielska są nadal aktualne? Jeżeli tak, to jaka jest planowana data rozpoczęcia realizacji tej obwodnicy? Czy obwodnica będzie realizowana na całej długości, czy może zostanie zrealizowany tylko północy fragment?

Łukasz Z.


Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana  pytanie   z dnia 06 maja  2021r.,  w sprawie   aktualność planowanej obwodnicy Nasielska i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, Urząd Miejski w Nasielsku nie ma informacji o terminie budowy i o dokładnym przebiegu w/w inwestycji

Z poważaniem Bogdan Ruszkowski - Burmistrz Nasielska