Pytanie:

Szanowny Panie, jaki jest powód i czy nie złamano prawa, wycinając teraz (przełom kwietnia/maja) drzewa przy lotnisku w Chrcynnie?


 Odpowiedź:

Szanowna Pani, uprzejmie informuję, że drzewa wycinane na działce przy lotnisku w Chrcynnie są własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Płońsk. W związku z powyższym o informację dot. przyczyny usunięcia drzew należy wystąpić do ww. instytucji.
Jednocześnie informuję, że tut. organ działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2018, poz. 1614 ze zm.). Zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, przepisów dot. uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew nie stosuje się do drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Jednocześnie informuję, że nie występuje żadne ograniczenie prawne w terminach wycinki drzew, jednak pod warunkiem nie naruszenia poniżej przedstawionych rozporządzeń:
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409);
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 poz. 1408);
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016.2183) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. 2019, poz. 122).

 

Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska