Pytanie:

Czemu sesja zdalna, mimo że Sejm radził stacjonarnie. A jaka łączność, to Pan Burmistrz widział.

Józef Z.


Odpowiedź:

Szanowny Panie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku zwołuje sesje i decyduje w jakiej formie się ona odbędzie, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późń.zm)

Z poważaniem
ZASTĘPCA BURMISTRZA NASIELSKA
Andrzej Waldemar Kordulewski